بازدید مدیران شرکت ساپکو و هیئت همراه از خط تولید و توانمندی های شرکت تولیدی و صنعتی سیناپس