مطالب توسط سیناپس

بازدید مهندس کریم زاده و مهندس حسنی (رئیس کیفیت شرکت سازه گستر) و مهندس حسین زاده (رئیس کیفیت زامیاد) در مورخه 1402/12/15

بازدید مهندس کریم زاده و مهندس حسنی (رئیس کیفیت شرکت سازه گستر) و مهندس حسین زاده (رئیس کیفیت زامیاد)در مورخه 1402/12/15